ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੇਸਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (Annexure M)

  ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੇਸਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (Annexure L)

  ਸਟੇਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੇਸਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ (Annexure K)

  ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੇਸਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

  Notice Regarding Result of Counseling held on 26.11.2019 for the cost of Senior Assistant & Steno-Typist (Annexure-J)

  Notice Regarding Result of Counseling Held on 27.08.2019 (Annexure-H)

  Attendance report of candidates appeared on 07-11-2019 for verification of only Ex-servicemen /Lineal Descendant Certificates for the post of Senior Assistant and Steno Typist (Annexure-‘I’)

  Attendance report of candidates appeared for verification of Sports Category certificates for the post of Senior Assistant(Annexure-‘G’)

  Revised schedule regarding checking of original documents of Sportsman and Ex-serviceman categories for the post of Senior Assistant and Steno Typist–Dated:30.10.2019

  Schedule of counseling for the post of Senior Assistant and Steno Typist–Annexure-‘F’

  Click here to view the result of skill test for the post of Senior Assistant & Steno typist held on 19.10.2019

  CORRIGENDUM regarding Skill Test for the post of Senior Assistant and Steno Typist for Sportsman and Ex-serviceman categories

  Click here to view Schedule and Instructions of Stenography and typing skill test for the post of Steno-typist and Senior Assistant (notice dated: 03.10.2019).

  Please click here to view result of written test for the post of Senior Assistant and Steno Typist under Sportsman and Ex-serviceman category.

  Notice regarding Skill Test for the post of Senior Assistant and Steno Typist

  Click here to view OMR SHEET of the Recruitment Test for the Post of Senior Assistant & Steno Typist held on 25 AUGUST 2019 by using User Name and Password (OMR Sheet will be available from 27 Sept 2019 to 4 Oct 2019 till 5.00 P.M.)

  RESULT OF RECRUITMENT TEST FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT & STENO TYPIST HELD ON 25 AUGUST 2019

  Notice regarding recruitment test held on 25.08.2019 for the post of Senior Assistant and Steno Typist

  Click here for login by using Username and Password

  List of the candidates who were called for verification of their original qualification certificates/other documents on 27.08.2019 at Markfed H.O., but they didn’t attend the counselling & were ABSENT. (Annexure E)

  Click here to view result of tests held on 06.07.2019 for 32 Categories of Posts – Corrigendum

  Click here to view Schedule of counseling- recruitment for 32 Categories of Posts–Annexure (D)

  Click here to download E-Admit card of the Examination For the post of Senior Assistant and Steno Typist to be held on 25.08.2019.

  Click to download Schedule of Examination for Recruitment Test For the post of Senior Assistant and Steno Typist (Annexure – C) to be held on 25.08.2019

  ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ 25.08.2019 ਨੂੰ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ|


  ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰ.(E-Admit card) ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਹੋਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ
  Notice regarding non-downloading of the E-admit card in respect of the post of Senior Assistant and Steno Typist from website

  Important Notice: Mere appearing/qualifying in the written test will not make candidate eligible for selection. Now department will conduct verification of requisite documents and eligibility conditions.Any violation/wrong information/non fulfillment of prescribed eligibility criteria will lead to disqualification of candidature. During Document Checking, if any candidate either fails to produce the original documents/certificates regarding qualification, category etc. or does not fulfill the eligibility criteria he/she shall cease to have any right for selection and in that case the candidate next in the rank list shall be considered for selection. No claim whatsoever on this account shall be maintainable.

 1. Schedule of Examination for Recruitment Test of 32 Category of Posts (except for the post of Senior Assistant and Steno Typist)-(Phase-1)

  Annexure-A

 2. List of posts for Recruitment Test to be held on Date : 6th July 2019 =

  Annexure A1

 3. Schedule of Examination for Posts–Date: 6th July, 2019 (Saturday)=

  Annexure A2

 4. Calender Of Events for downloading Admit Cards upto publication of result =

  Annexure A3

 5. Notice for the written test for the post of Senior Assistant and Steno Typist-(Phase 2)

  Annexure B

 6. ਸੂਚਨਾ :- ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਮਿਤੀ 06.07.2019 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 06.07.2019 ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |

 7. Click to see Provisional Answer Keys of all Questions paper booklets for the exam held on 06.07.2019

 • Click to see Information pertaining to objections raised by candidates on the Provisional Answer Keys.

 • Last date of receiving counter objections pertaining to challenge Provisional Answer Keys is 16.07.2019 upto 4:00 PM .

  Online link to download Admit Cards


  Old Links for Recruitment for 106 Posts of various categories

  Online link for Recruitment for 106 Posts of various categories

  Corrigendum-2-Notice to extend last date for submission of online application & submission of fee

  Corrigendum-1-The Content and tentative Number of Questions in Written Test for the post of Senior Assistant

  Click here to view the Advertisement

  Click here to view the Recruitment Archive